Διαφημιστική Διαφημιστική

Πολιτική κατά του Mobbing

1. Εισαγωγή

Επιχείρηση – Παράρτημα:
Στοιχεία Εργοδότη – Νόμιμου εκπροσώπου
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΕΪΜΑΖΙΔΟΥ
ΟΝΟΜΑ: ΑΙΜΙΛΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 024372416
Δ.Ο.Υ. ΔΡΟΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κ. Παλαμά 2β
Τ.Κ. 14572, ΔΡΟΣΙΑ

Η attp, ως αυτόβουλη εταιρική πολιτική αλλά και στο πλαίσιο νομοθετικής ρύθμισης (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 82063/2021, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 5059/Β/1-11-2021 «Για την Προστασία της Εργασίας») λαμβάνει μέτρα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η attp  δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση του λεγόμενου mobbing. Με το συγκεκριμένο όρο στο εργασιακό περιβάλλον εννοούμε ένα ευρύ φάσμα καταχρηστικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται με λόγια ή πράξεις και μπορούν να βλάψουν ηθικά-ψυχικά τον εργαζόμενο, να θέσουν σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξουν το εργασιακό κλίμα. Σ’ αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η άρνηση επικοινωνίας, η

εσφαλμένη κριτική, η διακίνηση ψευδών πληροφοριών, αλλά και άλλες συμπεριφορές που μπορούν να ζημιώσουν την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή την ακεραιότητα (σωματική-ψυχική) του εργαζόμενου.

Στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο:

 • σέβεται την προσωπικότητα όλων και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή βίας και κακοποίησης (ψυχολογική, συναισθηματική, πνευματική, σεξουαλική, σωματική, λεκτική) ή οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά που περιλαμβάνει κατάχρηση εξουσίας και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας αλλά και τη μείωση της εμπιστοσύνης του εργαζόμενου, και τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, υποτιμητικού, ταπεινωτικού, επιθετικού και προσβλητικού περιβάλλοντος γι’ αυτόν
 • επιτρέπει στο ανθρώπινο δυναμικό να λειτουργεί κάτω από τους κανόνες της εταιρίας και των απαιτήσεων της δουλειάς αλλά παράλληλα με ελευθερία λόγου, άποψης, διαφορετικότητας, απαλλαγμένο από φόβο ως προς το να πει τη γνώμη του, να διαφωνήσει, να σφάλει, να είναι ο εαυτός του.

2. Ποιους αφορά

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην πολιτική αυτή είναι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές, καθώς και εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, αλλά και άτομα που αιτούνται εργασία και εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία.

3. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι που συνδέονται με τη βία και την παρενόχληση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση εργασίας, παράγοντες, όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κίνδυνοι που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (όπως νεοπροσληφθέντες).

Ψηφιακά εργαλεία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως αυτά που διατίθενται για τη χώρα μας μέσω της διαδραστικής, διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (Online Interactive Risk Assessment) στην ιστοθέση http://www. oiraproject.eu του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς

 • Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
 • Ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη και τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους.
 • Διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών (βλ. συγκεκριμένα παρακάτω άρ. “4”).
 • Εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης. Ως λειτουργία  εργασίας μοντέλου “open plan” δεν διακρίνονται θέσεις με μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
 • Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού κ.ά. (γεννήτρια ρεύματος, σήμανση/φωτισμός εξόδου, σήμανση πυρασφάλειας…)
 • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. των εργαζομένων με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα, την προστασία της μητρότητας, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ.)
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης  (βλ. συγκεκριμένα παρακάτω άρ. “4”) ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας. (βλ. συγκεκριμένα παρακάτω άρ. “4”)
 • Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

γ) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Η attp δηλώνει τη μηδενική ανοχή της στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και προσδιορίζει τις κατηγορίες ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα φαινόμενα αυτά.

 • να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων
 • να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, κ.λπ.
 • να ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ενημέρωση νέων συναδέλφων (πρόσληψη) από τους:

 • Επικεφαλής
 • Μέλος Oμάδας “Respectrum”
 • Site www.attp.gr

δ) πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα:

 • δικαστικής προστασίας
 • προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας (213 151 6649, Σταδίου 29, 10559) στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της
 • αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (τηλ. 213 130 6600, Χαλκοκονδύλη 17, 10432) στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του
 • καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά η καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή
 • τηλεφωνικής καταγγελίας στο Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555
 • προσφυγής  στην υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας με την Γραμμή SOS 15900.

Ο εργοδότης πληροφορεί το προσωπικό και έχει σε εμφανές σημείο τα στοιχεία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο.

ε) ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

ο ρόλος του είναι ενημερωτικός: έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η πρόσβαση των εργαζομένων στο πρόσωπο αναφοράς θα πρέπει να είναι εύκολη και άμεση και προς τούτο προβλέπονται τα μέσα/ δίαυλοι επικοινωνίας μαζί του.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί υποχρέωση του ως άνω προσώπου η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.

(βλ. συγκεκριμένα παρακάτω άρ. “4”)

στ) προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή

μέτρα που θα αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν την προστασία της απασχόλησης, την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

4. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

 • Δημιουργία και λειτουργία εσωτερικής, αυτόνομης ομάδας “Respectrum”    για τη διαχείριση περιστατικών mobbing:
  Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου (Πρόεδρος)
  Ίρις Περράκη (μέλος)
  Ευτυχία Σκιάνη (μέλος)
  Βαγγέλης Δρακόπουλος (μέλος)
  (ορισμός αναπληρωματικών μελών to be defined)
 • Καταγραφή status:
  Ποσοτική έρευνα – Ερωτηματολόγιο
  Ανώνυμο και εμπιστευτικό.
  Ενδεχόμενη περαιτέρω διερεύνηση με ποιοτική έρευνα, αναλόγως των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας.
 • Διαμόρφωση respectrum@attpgroup.gr
  Για την αποστολή τυχόν παραπόνων/περιστατικών από κάθε συνάδελφο.
  «Κλειστή» διεύθυνση e-mail με πρόσβαση μόνο από τα μέλη της Ομάδας.

β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων

ο εργοδότης και κάθε αρμόδιο πρόσωπο/υπηρεσία δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου.

– Λειτουργία Ομάδας “Respectrum

 • Επαφή μέλους της Ομάδας με τον αποστολέα του e-mail άμεσα για πλήρη κατανόηση του περιστατικού.
 • Ενημέρωση της υπόλοιπης Ομάδας και απόφαση χειρισμού.
 • Επαφή μέλους της Ομάδας με τον αναφερόμενο ως υπαίτιο του περιστατικού για ενημέρωση, διασταύρωση και δική του τοποθέτηση.
 • Αξιολόγηση του περιστατικού από την Ομάδα.
 • Αξιολόγηση του περιστατικού από την Ομάδα και απόφαση χειρισμού κατά την κρίση της.
 • Ενημέρωση και των δύο πλευρών.
 • Διαβάθμιση: σύσταση / επίπληξη / ενημέρωση Διοίκησης / εισήγηση για αυστηρότερα μέτρα (π.χ αλλαγή ομάδας, απομάκρυνση από την εργασία)
 • Αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Ομάδας, ειδικότερα σε περιπτώσεις νέων/junior συναδέλφων.
 • Μηνιαία συνάντηση Ομάδας για γενικότερη αξιολόγηση γεγονότων και κλίματος.
 • Διαμόρφωση και διατήρηση αρχείου περιστατικών.
 • Πρόσβαση μόνο από την Oμάδα.
 • Αξιολόγηση μετά από ένα χρόνο.
 • Πιθανή επανάληψη έρευνας.

γ) την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου

Στην πολιτική προβλέπεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

δ) την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

ε) τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Ο εργοδότης, καθώς και κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή υπηρεσία για την υποδοχή και διαχείριση τέτοιων καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4808/2021). Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνουν, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Ηγετικές συμπεριφορές ομίλου attp με σκοπό το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων και τη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος

Do’s

 • Ενδυνάμωση των υφισταμένων, ανάθεση καθηκόντων με περισσότερες ευθύνες, υποστήριξη και εμπιστοσύνη
 • Θετική νοοτροπία και αναγνώριση επιτυχιών
 • Τακτικός και αμφίδρομος διάλογος
 • Έγκαιρη, θετική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση (feedback) με στοιχεία
 • Αποδοχή λαθών, με τις αποτυχίες ως ευκαιρίες μάθησης

Don’ts

 • Συγκεντρωτισμός και παρεμβατικότητα
 • Υποτίμηση και απαξιωτικές συμπεριφορές
 • Εντάσεις και εντολές επιτακτικού χαρακτήρα
 • Υπερβολή στις υποδείξεις
 • Έλλειψη ομαδικότητας και κοινής γραμμής
Ρυθμίστε τις επιλογές των cookies