Διαφημιστική Διαφημιστική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την παρούσα πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα θέλουμε να σας εξηγήσουμε:
• Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε.
• Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση τα επεξεργαζόμαστε.
• Για πόσον καιρό τα διατηρούμε.
• Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας.
• Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Μέσααπό τον ιστότοπό μας, από το διαδίκτυο ή και από εσάς προσωπικά, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, οι πληροφορίες αυτές (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,τηλέφωνο, βιογραφικό σημείωμα κ.λπ.) αποτελούν «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (στο κείμενο για συντομία αναφέρονται και ως «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα»)και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Ως «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.T.T.P. (attp) που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνσηΤζαφέρη 16, 11854 Γκάζι,Α.Φ.Μ. 099875710,αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 003952001000, τηλ.2106781800, e-mail: info@attp.gr, μέλος της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Δ.Ε.Ε.).

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με την παρούσα πολιτική για ταπροσωπικάδεδομένα, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της attp, κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο, τηλεφωνώντας στο 2155600411, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@attp.gr ήστέλνοντας επιστολήταχυδρομικά προς την ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.T.T.P., Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων,Τζαφέρη 16, 11854 Αθήνα.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΓΚΠΔ: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε.) και την εθνική νομοθεσία. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για ρητούς, νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

Διατηρούμε τα δεδομέναγια όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους νόμους, τους σκοπούς και την πολιτική της attp, και φροντίζουμε να είναι κατά το δυνατόν ακριβή.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους ασφάλειας, οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και στο μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους. Έχουμε υιοθετήσει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας, πολιτικές και τεχνολογίες που προστατεύουν την ασφάλεια των δεδομένων και έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας για την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και απορρήτου των δεδομένων. Το προσωπικό μας και οι τρίτοι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση.

Ο ιστότοπος www.attp.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL), το οποίο εφαρμόζει μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνήθωςηλεκτρονικών υπολογιστών), εγκαθιστώντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των δεδομένων σας, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση,όταν βλέπετε τους χαρακτήρες «https://» και το σύμβολο κλειδαριάς στη μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

Κατά κανόνα, η attp συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν εσείς οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας είτε μέσω του ιστοτόπου μας είτε με άλλον τρόπο.

Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατόν να ισχύσει απόλυτα στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου σε δύο περιπτώσεις: α. Σε ορισμένα δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. β. Στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

3.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο διακομιστής μας συλλέγει αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), και συγκεκριμένα:
• Την μερομηνία και την ώρα τη στιγμή της εισόδου σας στον ιστότοπο.
• Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
• Τοπρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
• Τη διεύθυνσηInternet Protocol address σας (IP address), κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο. To IP address αποτελεί προσωπικό δεδομένο, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, παρότι δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με το στοιχείο αυτό.

Ο λόγος –και η νομική βάση–για τον οποίο συλλέγουμε το IP address σας και το διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των δεδομένων σας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ και γ’ του ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη συγκεκριμένων ενδείξεων παράνομης χρήσης.

YouTube.

Στον ιστότοπό μας ενσωματώνονται βίντεο (embed) που προέρχονται από το YouTube, με τη λειτουργία ενισχυμένης προστασίας δεδομένων της Google. Αυτό σημαίνει ότι η Google θα αποθηκεύσει δεδομένα σας μόνο εφόσον πατήσετε play στο βίντεο. Τα δεδομένα που λαμβάνει η Google όταν προβάλλεται ένα βίντεο είναι:
• Το IP address σας.
• Η συγκεκριμένη διεύθυνση του ιστοτόπου μας από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση.
• Το όνομα του browser.
• Η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης.
• Τα cookies που υπάρχουν ήδη και μέσω των οποίων μπορεί να αναγνωριστεί με σαφήνεια το browser.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google μπορεί να λαμβάνει πρόσθετα δεδομένα μέσω cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί από άλλους ιστοτόπους που έχετε επισκεφτεί. Δεν έχουμε καμία επιρροή ως προς τον τρόπο και την έκταση με την οποία τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από τη Google, η οποία είναι η μοναδική υπεύθυνη για την επεξεργασία αυτή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.2. Επικοινωνία μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας, e-mail ή τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το όνομα και το e-mail σας και όποια άλλη πληροφορία μας παρέχετε εσείς κατά την επικοινωνία μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων αποτελεί η συναίνεση ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6, παρ.1α του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί αν από τις περιστάσεις προκύπτειότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

3.3. Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος.

Όταν υποβάλλετε στην attp ένα βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail, μέσω οποιωνδήποτε ιστοτόπων τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του LinkedIn) ή στα γραφεία μας, μας παρέχετε ταπροσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμά σας, όπως όνομα, επώνυμο, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων κ.λπ., καθώς και άλλα στοιχεία που εσείς κρίνετε σκόπιμο να μας γνωστοποιήσετε, όπως, π.χ. φωτογραφία σας.

Τα δεδομένα σας τα διατηρούμε για τρία χρόνια, με σκοπό την αύξηση των πιθανοτήτων να προσληφθείτε στην attp. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ.1,εδ. α’ και άρθρο 9, παρ. 2,εδ. α’ του ΓΚΠΔ).

3.4. Κοινωνικά δίκτυα.

Η attp διατηρεί σελίδα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και LinkedIn, καθώς και κανάλι στην πλατφόρμα YouTube. Η attp, προκειμένου να απαντήσει σε σχετικά αιτήματα ή ερωτήματά σας, ενδέχεται να επεξεργαστεί το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. τηλέφωνο, e-mail, κ.λπ.). Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ. 1α, τουΓΚΠΔ). Η πρόσβαση στη σελίδα μας και η χρήση της υπόκεινται στην παρούσα πολιτικήτης attpγια τα προσωπικά δεδομένα. Η attp λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και οργανωτικά) για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπως ενδεικτικά είναι ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των λογαριασμών της. Σας ενημερώνουμε ότι η attp δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν για να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Στο πλαίσιο των σκοπών της ως διαφημιστική εταιρεία, η attp επεξεργάζεται, συνήθως ως Εκτελούσα την Επεξεργασία (ΓΚΠΔ, άρθρο 28), προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των εκάστοτε Υπεύθυνων Επεξεργασίας διαφημιζόμενων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη μεταξύ μας σύμβαση, η οποία καθορίζει το αντικείμενο, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα δικά μας. Είμαστε συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, εξασφαλίζουμε ότι το ίδιο κάνουν και τυχόν τρίτοι (υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία) που προσλαμβάνουμε για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, από τους οποίους λαμβάνουμε τις απαραίτητες συμβατικές εγγυήσεις.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.

Τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα στο προσωπικό της attp που είναι εξουσιοδοτημένο να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των εργασιακών καθηκόντων του. Επιπρόσθετα, για τη λειτουργία της, η attp συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους, που της παρέχουν εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, αποστολέςδώρων κ.λπ.) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της attp, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές της. Κατά περίπτωση, αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Εκτελούντες την Επεξεργασία ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, με τις ίδιες εξασφαλίσεις και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα προσωπικά δεδομένα, εμείς κάνουμε τα εξής:
• Ολοκληρώνουμε τον νομικό έλεγχο της ιδιωτικότητας, για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα.
• Αποκτούμε εγγυήσεις μέσω συμβολαίου από αυτά τα τρίτα πρόσωπα, ότι θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της attp, και σε συμφωνία με την παρούσα πολιτική για τα προσωπικά δεδομένακαι την υπάρχουσα νομοθεσία, ότι θα ενημερώνουν έγκαιρα την attp για οποιοδήποτε Συμβάν Ασφαλείας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ανικανότητας να συμμορφωθούν με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα πολιτική για τα προσωπικά δεδομένακαι στην υπάρχουσα νομοθεσία, ότι θα συνεργάζονται για την έγκαιρη επανόρθωση του όποιου τεκμηριωμένου Συμβάντος, ότι θα μας βοηθούν στην ανταπόκριση στα ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και ότι θα επιτρέπουν στην attp να διενεργεί έλεγχο και να επιβλέπει τις πρακτικές τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις.

Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται περαιτέρω προς θεσμικά όργανα, αρχές και δημόσιους φορείς για νόμιμους σκοπούς. Με εξαίρεση τους προαναφερθέντες, τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν θα διαδίδονται.Η attp δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση δε που χρειαστεί να το κάνει (π.χ., για τη χρήση υπηρεσιών Cloud), αυτό θα γίνει με τους όρους και τις εξασφαλίσεις που προβλέπονται από άρθρα 44 επ. του ΓΚΠΔ όπως, για παράδειγμα, με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, την εφαρμογή πρότυπων συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή που λειτουργούν σε χώρες οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Αν χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα ανήλικου, η επεξεργασία γίνεται μόνο με τη γραπτή και ρητά εκφρασμένη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανήλικου. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε προσπάθεια για να επαληθεύσουμε ότι η συγκατάθεση παρέχεται από το πρόσωπο που πράγματι έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου, δηλαδή ελέγχουμε την ταυτότητά του και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της attp στο e-mail, στην ταχυδρομική διεύθυνση και στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (όπου επιτρέπεται), περιορισμού της επεξεργασίας, γνωστοποίησης, φορητότητας, καθώς επίσης και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.
Μπορείτε, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και τη διαγραφή τους. Επίσης, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων σας που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ.: +302106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr/.
Επιπλέον, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Διατηρούμε,όμως, το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρήζουν προστασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

8. COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους, έτσι και στον δικό μας, χρησιμοποιούνται cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας.

Tι είναι τα cookies: Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, στέλνονται πίσω στον ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies: Χρησιμοποιούμε cookies για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου, για την ανάλυση της επισκεψιμότητας, για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, καθώς και για την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων (social media). Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο πουχρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.
Μπορούμε να αποθηκεύσουμε cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας, την οποία μπορείτε να μας δώσετε συνολικά ή για κάποιες κατηγορίες.
Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους ιστοτόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη. Φροντίζουν, επίσης, ώστε οι προωθητικές ενέργειες και διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας. Δεν ταυτοποιούν προσωπικά τον χρήστη, παρά μόνο τη συσκευή που χρησιμοποιείται, μέσω ενός τυχαία παραγόμενου αναγνωριστικού. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και για τη διαχείρισή τους μπορείτε να βρείτε στην αναλυτική πολιτική μας για τα Cookies.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Η παρούσαπολιτική για τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από την attp. Οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας θα αναρτάται στον ιστότοπό μας, www.attp.gr, πριν τεθεί σε εφαρμογή. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά να σας στείλουμε αντίγραφο της παρούσας πολιτικής.

Αθήνα, Ιούνιος 2019

© 2017 www.attp.gr. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ρυθμίστε τις επιλογές των cookies